Le français avec André – Franciául Andrással

Adjectifs et pronoms indéfinis 1

   
   
ADJECTIFS ET PRONOMS INDÉFINIS 1 HATÁROZATLAN MELLÉKNEVEK ÉS NÉVMÁSOK 1
   

Les mots indéfinis sont très divers. Certains peuvent être parfois adjectifs (quand ils déterminent un nom), parfois pronoms (quand ils remplacent un nom), d’autres ne peuvent être qu’adjectifs, d’autres encore ne peuvent être que pronoms. Voici une partie des adjectifs et pronoms indéfinis français présentés par ordre alphabétique et en fonction de leurs correspondants hongrois.

A határozatlan szavak nagyon sokfélék. Egyesek lehetnek olykor melléknevek (amikor főnévnek vannak alárendelve), máskor névmások (amikor főnevet helyettesítenek), mások csak melléknevek lehetnek, megint mások csak névmások. Az alábbiakban a francia határozatlan melléknevek és névmások egy része van felsorolva ábécé sorrendben, és magyar megfelelőik szerint.

Autre peut être précédé d’un mot grammatical ou non.

Az autre szó elé járulhat viszonyszó, de anélkül is előfordul.

Non précédé d’un mot grammatical, autre est pronom, ayant la fonction d’attribut : Paul est autre que je (ne) croyais. (Ne est ici explétif et il est facultatif.)

Viszonyszó nélkül autre névmás, névszói állítmány névszói része funkcióval: Paul másmilyen, mint gondoltam. (A ne itt nem tagadást jelöl, és nem kötelező.)

Un(e) autre peut être :

Un(e) autre lehet:

• adjectif :

• melléknév:

Passe-moi un autre stylo !

Adj más/egy másik tollat!

• pronom :

• névmás:

Ce stylo n’est pas bon. Passe-m’en un autre !

Ez a toll nem jó. Adj egy másikat!

D’autres est le pluriel de un(e) autre.

D’autres az un(e) autre melléknév/névmás többes számú alakja.

• adjectif :

• melléknév:

J’ai d’autres problèmes maintenant.
Les possibilités offertes par cette université sont meilleures que celles d’autres établissements d’enseignement supérieur.

Most más gondjaim vannak.
Azok a lehetőségek, amelyeket ez az egyetem kínál jobbak, mint más felsőfokú oktatási intézményekéi.

• pronom :

• névmás:

Ces crayons ne sont pas bons, il m’en faut d’autres .

Ezek a ceruzák nem jók, mások kellenek.

Aucun(e) autre :

Aucun(e) autre:

• adjectif :

• melléknév:

Je n’ai aucune autre amie.

Egyetlen más barátnőm sincs.

• pronom :

• névmás:

On ne peut comparer cet animal à aucun autre.

Ezt az állatot egyetlen másikhoz sem lehet hasonlítani.

L’autre, adjectif démonstratif + autre, adjectif possessif + autre

L’autre, mutató melléknév + autre, birtokos melléknév + autre

• adjectif :

melléknév:

Voyons aussi l’autre aspect de la question.
Voici cette autre photo que je voulais vous montrer.
Mon frère cadet vit avec nous mais mon autre frère habite ailleurs.

Lássuk a kérdés másik oldalát is.
Íme az a másik fénykép, amelyet meg akartam mutatni.
Az öcsém velünk él, de a másik fivérem máshol lakik.

• pronom :

• névmás:

J’ai trouvé l’une de mes pantoufles mais où est l’autre ?
On ne va pas regarder ce film-ci, cet autre est meilleur.

Megtaláltam az egyik papucsomat, de hol van a másik?
Nem nézzük meg ezt a filmet, az a másik jobb.

Les autres, ces autres, adjectif possessif + autres

Les autres, ces autres, birtokos melléknév + autres

• adjectif :

• melléknév:

Voici les autres événements qui m’inquiètent.
Ces autres conditions sont plus difficiles à remplir que les premières.
Luc est plus gentil que mes autres frères.

Íme a többi olyan esemény, amely nyugtalanít.
A többi feltételt nehezebb teljesíteni, mint az elsőket.
Luc kedvesebb, mint a többi testvérem.

• pronom :

• névmás:

Il n’y a que cinq élèves dans la classe. Où sont donc les autres ?
Dites-moi les noms des autres.

Csak öt tanuló van az osztályban. Hát a többi hol van?
Mondják meg a többiek nevét!

Autre chose est une locution pronominale.

Autre chose névmás értékű szókapcsolat.

Moi, il me faut autre chose.

Nekem valami más kell.

Un(e) certain(e) est seulement adjectif.

Un(e) certain(e) csak melléknév.

Je veux visiter seulement une certaine partie du musée.

A múzeum csak egy bizonyos részét akarom meglátogatni.

Certain(e)s, le pluriel de un(e) certain(e) peut être adjectif ou pronom.

Certain(e)s, un(e) certain(e) többes számú alakja, lehet melléknév és névmás is.

• adjectif :

• melléknév:

La plupart des animaux s’adaptent bien au zoo, mais certains mammifères s’y sentent mal.
Vous ne savez pas certaines choses.

A legtöbb állat jól alkalmazkodik az állatkerthez, de egyes emlősök rosszul érzik magukat.
Nem tudtok bizonyos dolgokat.

• pronom :

• névmás:

Parmi les élèves de cette classe, certains étudient le français.

Ennek az osztálynak a tanulói között egyesek tanulnak franciául.

Certain(e)(s) adjectif ou pronom peut aussi être utilisé en corrélation avec d’autres employé dans la proposition suivante : Certains (colis) sont arrivés, d’autres non.

Certain(e)(s) utalószóként is használatos az őt tartalmazó mondatot követő mondatban használt d’autres-val: Egyes csomagok / Egyesek megérkeztek, mások nem.

Attention ! Certain(e)(s) peut aussi être adjectif qualificatif mais dans ce cas il suit le nom déterminé : Je m’attends à un succès certain.

Figyelem! Certain(e)(s) lehet tulajdonképpeni melléknév is, de akkor követi a jelzett főnevet: Biztos sikert várok.

Chaque ne peut être qu’adjectif :

Chaque csak melléknév lehet:

Chaque personne a sa place réservée.

Minden személynek megvan a fenntartott helye.

Chacun(e) est le correspondant • pronom de chaque :

Chacun(e) a chaque megfelelője névmásként:

Chacun des enfants a reçu des cadeaux.

A gyerekek mindegyike kapott ajándékot.

Différent(e)(s) est adjectif indéfini quand il est placé avant le nom déterminé.

Différent(e)(s) határozatlan melléknév, ha a főnév előtt áll :

Il a fait appel à différentes personnes pour se faire aider.

Különböző személyekhez fordult segítségért.

Placé après le nom, différent(e)(s) est adjectif qualificatif : Il peut faire deux choses différentes en même temps.

Főnév után différent(e)(s) tulajdonképpeni melléknév: Két különböző dolgot tud csinálni egyszerre.

Divers(e)(s) se comporte comme le mot précédent :

Divers(e)(s) ugyanúgy viselkedik, mint az előző szó:

• adjectif indéfini :

• határozatlan melléknév:

Il a écouté diverses opinions, puis il a décidé.

Meghallgatott különféle véleményeket, majd döntött.

• adjectif qualificatif :

• tulajdonképpeni melléknév:

Cette église comporte des éléments de styles divers, chacun d’une autre époque.

Ez a templom különböző, más-más időszakbeli elemeket foglal magába.

Le/la même, les mêmes peut être aussi bien adjectif que pronom.

Le/la même, les mêmes lehet melléknév és névmás is.

• adjectif :

• melléknév:

Ils habitent le même quartier que nous.
Cette femme est la générosité même.

Ugyanabban a negyedben laknak, mint mi.
Ez az asszony maga a nagylelkűség.

• pronom :

• névmás:

Nos problèmes ne sont pas les mêmes.

Gondjaink nem ugyanazok.

Même peut aussi être adverbe : Tous étaient présents, même les malades.

Même lehet módosító szó is: Mindenki jelen volt, még a betegek is.

N’importe quel(le)(s) est adjectif :

N’importe quel(le)(s) melléknév:

N’importe quel habitant de la ville peut vous dire où est le château.

A város akármelyik lakója meg tudja mondani, hol van a kastély.

N’importe lequel/laquelle/lesquel(le)s est le correspondant pronom du précédent :

N’importe lequel/laquelle/lesquel(le)s az előző megfelelője, mint névmás:

Tu peux choisir la cravate que tu veux. Je te prête n’importe laquelle.

Kiválaszthatod azt a nyakkendők, amelyiket akarod. Akármelyiket kölcsönadom.

N’importe qui est seulement pronom :

N’importe qui csak névmás:

Sophie est toujours disponible ; n’importe qui peut s’adresser à elle.

Sophie mindig rendelkezésre áll; akárki fordulhat hozzá.

N’importe quoi aussi est seulement pronom :

N’importe quoi is csak névmás:

Pierre fait n’importe quoi pour attirer l’attention.

Pierre akármit megtesz, hogy magára fordítsa a figyelmet.

On est un pronom personnel indéfini. Il a plusieurs sens.

On határozaltan személyes névmás. Több jelentése van.

À l’origine, on désigne un sujet non précisé. Dans cet emploi, il peut avoir deux nuances de sens :

Eredetileg on meg nem határozott alanyt jelöl. Ebben a használatában két jelentésárnyalata van:

• les gens, tout le monde :

• az emberek, mindenki:

Ici on parle français.

Itt franciául beszélnek.

• une ou plusieurs personnes indéterminées :

• egy vagy több meg nem határozott személy:

On a sonné au portail.

Csengettek a kapun.

Dans le registre familier, on remplace le pronom personnel nous mais dans ce cas aussi le verbe s’accorde à la 3e personne du singulier :

A bizalmas beszédstílusban on helyettesíti a nous személyes névmást, de ekkor is az állítmány egyes szám 3. személyben áll:

Si tu veux, on va au cinéma.

Ha akarod, moziba megyünk.

Plusieurs peut être adjectif ou pronom.

Plusieurs lehet melléknév vagy névmás.

• adjectif :

• melléknév:

Le peintre a fait plusieurs esquisses avant de peindre le tableau.

A festő több vázlatot készített, mielőtt megfestette a képet.

• pronom :

• névmás:

Plusieurs de ses esquisses ont été vendues cher.

Többet a vázlatai közül drágán adtak el.

Quelconque est adjectif :

Quelconque melléknév:

Il pensait démarrer une affaire quelconque après sa retraite.

Arra gondolt, hogy majd valamilyen üzletbe kezd nyugdíjaztatása után.

Quelconque peut aussi être adjectif qualificatif, avec le sens « médiocre » : C’est un restaurant quelconque.

Quelconque tulajdonképpeni melléknév is lehet, „középszerű, nívótlan, silány” jelentéssel: Ez középszerű étterem.

Qui que ce soit est une locution pronominale :

Qui que ce soit névmás értékű szókapcsolat:

Le directeur refuse de recevoir qui que ce soit. (= … ne veut recevoir personne)

Az igazgató senkit sem akar fogadni, akárki legyen is az.

Quoi que ce soit est une locution pronominale également :

Quoi que ce soit is névmás értékű szókapcsolat:

Il est impossible de faire quoi que ce soit dans cette situation. (= On ne peut rien faire …)

Lehetetlen akármit is tenni ebben a helyzetben. (= Semmit sem lehet tenni …)

Un(e) tel(le)(s), de tel(le)(s) est le plus souvent adjectif :

Un(e) tel(le), de tel(le)s többnyire melléknév:

Une telle proposition est inacceptable.
On ne peut pas faire ce travail avec de tels collaborateurs.

Egy ilyen javaslat elfogadhatatlan.
Nem lehet ezt a munkát ilyen munkatársakkal elvégezni.

L’un(e)/les un(e)s est un pronom indéfini fonctionnant seulement en corrélation avec l’autre/les autres :

L’un(e)/les un(e)s csak utalószóként l’autre/les autres-val együtt működik mint határozatlan névmás:

Les spectateurs entraient l’un après l’autre par la porte étroite.
On construira les maisons en deux étapes : les unes maintenant, les autres l’année prochaine.

A nézők egymás után mentek be a szűk ajtón keresztül.
A házakat két szakaszban fogják felépíteni: egyeseket most, a többieket a jövő évben.

Voir aussi Adjectifs et pronoms indéfinis 2.

Lásd Határozatlan melléknevek és névmások 2 is.

 

Exercice 1
Exercice 2

Index


20/05/2012
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 7 autres membres