Le français avec André – Franciául Andrással

Communication

   
   
COMMUNICATION EN FRANÇAIS FRANCIA KOMMUNIKÁCIÓ

 

 

Avant-propos Előszó
   

Je mets à votre disposition un auxiliaire didactique servant à approfondir individuellement l’apprentissage des actes de parole. Il ne saurait remplacer les activités orales, qui sont les plus importantes dans ce domaine, mais les complète seulement.

Rendelkezésükre bocsátok egy olyan taneszközt, amellyel egyénileg mélyíthetik a főbb kommunikációs szándékok kifejezésének tanulását. Nem helyettesítheti a szóbeli tevékenységeket, amelyek a legfontosabbak ezen a területen, hanem csak kiegészíti őket.

 

 

Utilisation

Használat

 

 

1. Choisissez dans le sommaire un thème que vous voulez étudier.

1. Válassza ki a tartalomjegyzékből azt a témát, amelyet tanulmányozni kíván!

2. Lisez attentivement les énoncés.

2. Olvassa el figyelmesen a mondatokat!

3. Couvrez la colonne de gauche et essayez de reproduire les énoncés français à partir de leurs traductions.

3. Takarja el a baloldali oszlopot, és adja vissza a francia mondatokat a fordítás alapján!

4. Découvrez la colonne de gauche et vérifiez si vous avez réussi à retenir correctement les énoncés français.

4. Tárja fel a baloldali oszlopot, és ellenőrizze, hogy sikerült-e helyesen megjegyezni a francia mondatokat!

5. Faites les exercices proposés.

5. Végezze el a gyakorlatokat!

 

 

Abréviations et signes

Rövidítések és jelek

 

 

(em.) – registre de langue soutenu

emelkedett nyelvi regiszter

(biz.) – registre familier

bizalmas nyelvi regiszter

(gúny.) – ironique

gúnyos

/ – Délimite deux parties d’énoncé interchangeables.

Két egymás között felcserélhető mondatrészt választ szét.

| | – Contiennent deux ou plusieurs parties d’énoncé interchangeables.

Két vagy több egymás között felcserélhető mondatrészt fognak közre.

( ) – Contient une partie d’énoncé qu’on peut omettre.

Elhagyható mondatrészt tartalmaz.

[ ] – Contient une traduction littérale.

Szószerinti fordítást tartalmaz.

en italique souligné – parties d’énoncés remplaçables

aláhúzott dőlt betűkkel – példaként megadott, kicserélhető mondatrészek

 

 

Sommaire

Tartalom

 

 

Admiration

Csodálat

Conseil

Tanács

Conversation, parole

Beszélgetés, szó

Demande

Kérelem

Désir – absence de désir

Kívánság – kívánság hiánya

État physique

Testi állapot

État psychique

Lelkiállapot

Évaluation

Értékelés

Félicitation, vœux

Gratulálás, jókívánság

Indication spatiale

Útbaigazítás

Interdiction

Tilalom

Intérêt – absence d’intérêt

Érdeklődés – érdektelenség

Invitation

Meghívás

Opinion

Vélemény

Ordre

Parancs

Permission

Engedély

Plaisir – déplaisir

Tetszés – nemtetszés

Présentation

Bemutatás, bemutatkozás

Proposition

Javaslat

Regret

Sajnálat

Reproche, pardon

Szemrehányás, bocsánat

Résumé

Összefoglalás

Salutation, prise de congé

Üdvözlés, elköszönés

Satisfaction – insatisfaction

Elégedettség – elégedetlenség

 

 

Exercices complexes

Komplex gyakorlatok

 

 

Attitudes personnelles 1*

Személyes hozzáállás 1

Attitudes personnelles 2

Személyes hozzáállás 2

Contacts sociaux 1*

Társadalmi érintkezés 1

Contacts sociaux 2

Társadalmi érintkezés 2

Faire / ne pas faire 1*

Megtevés / meg nem tevés 1

Faire / ne pas faire 2

Megtevés / meg nem tevés 2

Sentiments

Érzelmek

 

 

* Pour accéder à ces exercices, vous avez besoin d’un programme de décompression. Après décompression, ouvrez le fichier « a_double_cliquer.html ».

* Ezen gyakorlatok megnyitására kitömörítő program szükséges. Kitömörítés után nyissa meg az „a_double_cliquer.html” fájlt!30/06/2013
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 8 autres membres