Le français avec André – Franciául Andrással

Vocabulaire

   
   
VOCABULAIRE FRANÇAIS FRANCIA SZÓKINCS
   
Avant-propos Előszó
   

Je mets à votre disposition un auxiliaire didactique servant à approfondir en classe ou individuellement l’apprentissage du vocabulaire français de niveau A1 et A2, tel qu’il apparaît dans les ouvrages du Conseil de l’Europe (Jean-Claude Béacco et Rémy Porquier, Niveau A1 pour le français. Un référentiel, Didier, Paris, 2007, et Jean-Claude Béacco et al., Niveau A2 pour le français. Un référentiel, Didier, Paris, 2008.)

Rendelkezésükre bocsátok egy olyan segédeszközt, amelyet francia órán vagy egyénileg lehet használni az A1-es és az A2-es szintű francia szókincs tanítására/tanulására, úgy ahogy ez az Európai Tanács útmutatóiban jelenik meg (Jean-Claude Béacco és Rémy Porquier, Niveau A1 pour le français. Un référentiel, Párizs, Didier, 2007; Jean-Claude Béacco et al., Niveau A2 pour le français. Un référentiel, Párizs, Didier, 2008.)

Mon blog présente le matériau lexical sous forme d’articles, chacun contenant une liste bilingue autour d’un certain thème. Les articles commencent par des liens à des exercices, dont on peut revenir aux articles, pour les consulter.

A blog a szókincset cikkek alakjában mutatja be. Ezek mindegyike egy bizonyos témakörhöz tartozó kétnyelvű szólistát tartalmaz. Egy-egy cikk gyakorlatokhoz vezető hivatkozásokkal kezdődik, amelyektől vissza lehet térni a cikkhez vagy az alább található tartalomjegyzékhez.

Dans la plupart des exercices, les mots se trouvent en phrases, voire dans des petits textes dialogués ou non. Les exercices sont de divers types :

A gyakorlatok többségében a szavak mondatokban szerepelnek, esetleg szövegekben, melyek közül egyesek párbeszédek. A gyakorlatok több típusúak:

• des exercices à trous à compléter en choisissant dans une liste de mots ou en inscrivant les mots demandés par le contexte, certains comportant des images illustrant ces mots ;

• olyan gyakorlatok, amelyekben ki kell választani a szövegkörnyezet által megkívánt szót több közül, vagy beleírni azt a mondatba, egyes gyakorlatok esetében képek alapján;

• des exercices du type association, demandant d’apparier des répliques de dialogue, des parties de phrases, des phrases qui se complètent, des mots à des images, des mots, des phrases ou parties de phrases à des parties d’images ;

• olyan gyakorlatok, amelyekben társítani kell párbeszédbeli mondatokat, mondatrészeket, egymást kiegészítő mondatokat, szavakat képekkel, szavakat, mondatokat vagy mondatrészeket képrészletekkel;

• des exercices de mise en ordre de phrases selon un certain critère ou des répliques d’un dialogue selon la logique de celui-ci ;

• olyan gyakorlatok, amelyekben mondatokat kell sorrendbe tenni bizonyos kritérium szerint, vagy párbeszéd mondatait ennek logikája szerint;

• des exercices de classement de mots ou de phrases/parties de phrases en catégories ;

• olyan gyakorlatok, amelyekben kategóriákba kell csoportosítani szavakat, mondatokat vagy mondatrészeket;

• des exercices du type « trouver l’intrus » ;

• kakukktojás-típusú gyakorlatok;

• des mots croisés ordinaires ;

• szokványos keresztrejtvények;

• des mots croisés avec un seul mot placé verticalement ;

• olyan keresztrejtvények, amelyekben egyetlen függőleges szót kell megfejteni;

• des jeux de mots mêlés ;

• olyan játékok, amelyekben elrejtett szavakat kell megtalálni;

• des jeux du pendu.

• akasztófajátékok.

La plupart des exercices sont autocorrectifs, offrant un score après qu’on les a faits, ainsi que la possibilité de corriger les erreurs et d’améliorer son score.

A gyakorlatok többsége interaktív abban az értelemben, hogy megadja a tanuló teljesítményét, valamint annak a lehetőségét, hogy javítsa ki a hibáit és jobbítson a teljesítményén.

   

Abréviations et signes

Rövidítések és jelek

   

adjectif

mn – melléknév

adjectif invariable

e mn – a nemek szempontjából egyetlen alakú melléknév

adverbe

hat – határozószó

féminin

n – nőnemű

familier

biz – bizalmas

locution adverbiale

hat sz – határozószó értékű szókapcsolat

locution prépositionnelle

elölj sz – elöljárószó értékű szókapcsolat

masculin

h – hímnemű

pluriel

tbsz – többes számú

préposition

elölj – elöljárószó

substantif

fn – főnév

verbe

ige – ige

remplace le mot-entrée

~ – a címszót helyettesíti

synonyme

= – szinonima

antonyme

≠ – antonima

   
Sommaire Tartalom
   

Les achats

Vásárlás

Les activités quotidiennes

Mindennapi tevékenységek

Les aliments et la cuisine

Élelmiszerek és főzés

Le caractère et les sentiments

Jellem és érzelmek

Le corps

Emberi test

Les études

Tanulmányok

La famille

Család

Les fêtes et les invitations

Ünnepek és meghívás

Le logement

Lakás

Les loisirs

Szbadidő

La météo

Időjárás

La poste et les télécommunications

Posta és telekommunikáció

La santé

Egészség

Les sorties

Házon kívüli szórakozás

Les sports

Sport

Le temps

Idő

Les transports en commun urbains

Városi tömegközlekedés

Le travail

Munka

Les véhicules personnels

Személyes járművek

Les vêtements

Ruházat

La ville et le village

Város és falu

Le voyage

Utazás19/06/2013
4 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 8 autres membres