Le français avec André – Franciául Andrással

Grammaire

 

 

 

 

GRAMMAIRE FRANÇAISE

FRANCIA NYELVTAN

Avant-propos

Előszó

 

 

Je mets à votre disposition une grammaire française avec des exercices, qui traite des principaux aspects que vous pouvez rencontrer au cours de vos études.

Rendelkezésére bocsátok egy francia nyelvtant gyakorlatokkal egybekötve. Azokkal a fontosabb nyelvtani kérdésekkel foglalkozik, amelyekkel tanulmányai közben találkozhat.

Lorsque vous voulez mieux comprendre, approfondir, exercer un certain point de grammaire, cherchez-le dans l’index alphabétique en bas de page, cliquez dessus et lisez l’article auquel vous arrivez. Cliquez ensuite sur les liens « Exercice », pour les effectuer. Vous pouvez retourner à l’index aussi bien à partir des articles, que des exercices.

Amikor jobban akar megérteni, mélyebben tanulmányozni, gyakorolni egy bizonyos nyelvtani kérdést, keresse meg az oldal alján található betűrendes mutatóban, kattintson rá, és olvassa el az illető cikket! Azután kattintson az „Exercice” hivatkozásokra, majd végezze el a gyakorlatokat! Visszatérhet a mutatóhoz úgy a cikkektől, mint a gyakorlatoktól.

À propos des exercices

A gyakorlatokról

Les exercices sont interactifs. Vous en trouverez de deux types :

A gyakorlatok interaktívak. Két típusú van belőlük:

  • Pour effectuer les uns, on choisit parmi plusieurs éléments proposés en cliquant sur un menu déroulant, puis sur votre choix.
  • Egyeseket úgy kell elvégezni, hogy egy menüre kattintunk, és több elem közül választunk ki egyet kattintással.
  • Dans les autres, on complète des espaces. Pour écrire les caractères qui ne se trouvent pas sur les claviers non-français, vous pouvez cliquer sur les boutons en bas des exercices. Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez cliquer sur le bouton « Lettre suivante » mais sachez que plus vous y faites appel, plus votre score diminue.
  • A másik típusúak esetében be kell írni a kért szöveget. A nem francia billentyűzetről hiányzó karaktereket úgy írhatjuk be, hogy a gyakorlat alsó részén található gombokra kattintunk. Ha szüksége van segítségre, rákattinthat a „Lettre suivante” („Következő betű”) gombra, de annak a tudatában, hogy minél többet használja, annál inkább romlik a teljesítménye.

Quand vous avez fini un exercice, cliquez sur le bouton « Vérifier » pour voir votre score exprimé en pourcentage. Si vous avez fait des erreurs, vous pouvez les corriger, puis cliquez à nouveau sur « Vérifier ». Si vous avez bien corrigé, votre score sera amélioré.

Miután befejez egy gyakorlatot, kattintson a „Vérifier” („Ellenőrzés”) gombra, hogy láthassa a teljesítményét százalékban kifejezve. Ha hibákat ejtett, kijavíthatja őket, majd kattintson újra a „Vérifier” gombra! Ha a javítások helyesek, a teljesítménye jobb lesz.

Index

Mutató

Accord du participe passé (L’)

Múlt idejű melléknévi igenév egyeztetése (A)

Adjectifs démonstratifs (Les)

Mutató melléknevek (A)

Adjectifs et pronoms indéfinis 1

Határozatlan melléknevek és névmások 1

Adjectifs et pronoms indéfinis 2

Határozatlan melléknevek és névmások 2

Adjectifs possessifs (Les)

Birtokos melléknevek (A)

Articles (Les)

Névelők (A)

Concordance des temps (La)

Igeidő-egyeztetés (Az)

Conditionnel passé (Le)

Feltételes mód múlt idő (A)

Conditionnel présent (Le)

Feltételes mód jelen idő (A)

Constructions comparatives

Hasonlító szerkezetek

Degrés de comparaison des adjectifs (Les)

Melléknevek fokozása (A)

Degrés de comparaison des adverbes (Les)

Határozószók fokozása (A)

Doubles pronoms atones

Kettős hangsúlytalan névmások

Féminin des adjectifs et des noms qui ont les deux genres (Le)

Melléknevek és a két nemmel rendelkező főnevek nőnemű alakja (A)

Formation des adverbes (La)

Határozószók képzése (A)

Futur antérieur (Le)

Előidejű jövő idő (Az)

Futur proche (Le)

Közvetlen jövő idő (A)

Futur simple (Le)

Egyszerű múlt (Az)

Gérondif (Le)

Határozói igenév (A)

Imparfait (L’)

Folyamatos múlt idő (A)

Impératif (L’)

Felszólító mód (A)

Indicatif présent (L’)

Kijelentő mód jelen idő (A)

Infinitif complément du verbe sans préposition, avec la prépositin à et avec la préposition de (L’)

Elöljárószó nélküli, az à elöljárós és a de elöljárós tárgyi vagy határozói funkciójú főnévi igenév (Az)

Infinitif négatif (L’)

Főnévi igenév tagadó alakja (A)

Infinitif passé (L’)

Múlt idejű főnévi igenév (A)

Interrogation directe (L’)

Közvetlen kérdőmondat (A)

Interrogation indirecte (L’)

Közvetett kérdőmondat (A)

Mise en relief d’une partie de la phrase (La)

Mondatrész kiemelése

Modes dans les subordonnées circonstancielles (Les)

Igemódok a határozói mellékmondatokban

Numéraux (Les)

Számnevek (A)

Participe présent (Le)

Jelen idejű melléknévi igenév (A)

Passé composé (Le)

Összetett múlt idő (Az)

Passé simple (Le)

Egyszerű múlt idő (Az)

Périphrases verbales

Igei körülírások

Phrase négative (La)

Tagadó mondat (A)

Place de l’adjectif épithète (La)

Melléknévi jelző helye (A)

Plus-que-parfait (Le)

Előidejű múlt idő (Az)

Pronoms adverbiaux (Les)

Határozói névmások (A)

Pronoms démonstratifs (Les)

Mutató névmások (A)

Pronoms personnels C.O.D. et C.O.I. atones (Les)

Hangsúlytalan tárgyi funkciójú és részeshatározói funkciójú személyes névmások (A)

Pronoms personnels toniques (Les)

Hangsúlyos személyes névmások (A)

Pronoms possessifs (Les)

Birtokos névmások (A)

Pronoms relatifs (Les)

Vonatkozó névmások (A)

Proposition infinitive (La)

Főnévi igenévvel kifejezett állítmányú mondat (A)

Subjonctif passé (Le)

Kötőmód múlt idő (A)

Subjonctif présent (Le)

Kötőmód jelen idő (A)

Subordonnée complément d’objet introduite par la conjonction que (La)

Que-vel bevezetett tárgyi vagy határozói mellékmondat (A)

Subordonnée concessive (La)

Megengedő mellékmondat (A)

Subordonnée conditionnelle (La)

Feltételes mellékmondat (A)

Subordonnée conditionnelle introduite par si (La)

Si által bevezetett feltételes mellékmondat (A)

Subordonnée de conséquence (La)

Következményes mellékmondat (A)

Subordonnée relative (La)

Jelzői mellékmondat (A)

Subordonnée sujet (La)

Alanyi mellékmondat (Az)

Transformation infinitive (La)

Mellékmondat főnévi igenévre való váltása (A)

Verbe faire semiauxiliaire (Le)

Faire félsegédige (A)

Voix passive (La)

Szenvedő igenem (A)

Exercices complexes

Komplex gyakorlatok

Passé composé ou imparfait ?

Összetett múlt idő vagy folyamatos múlt idő?

Pronoms atones de la 3e personne

3. személyű hangsúlytalan névmások

Les temps passés de l’indicatif

A kijelentő mód múlt idejű igealakjai

Annexes

Függelékek

L’utilisation des verbes auxiliaires

A segédigék használata

Verbes irréguliers

Rendhagyó igék14/05/2012
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 8 autres membres