Le français avec André – Franciául Andrással

La proposition infinitive

   
   
LA PROPOSITION INFINITIVE A FŐNÉVI IGENÉVVEL KIFEJEZETT ÁLLÍTMÁNYÚ MONDAT
   

La proposition infinitive a le prédicat à l’infinitif, possédant son propre sujet. Elle peut être indépendante ou subordonnée.

A francia nyelvtanban úgy tekintik, hogy a főnévi igenévnek lehet állítmányi funkciója, ha saját alanya van. Az általa képzett mondat lehet független mondat, fő- vagy mellékmondat:

1. Proposition indépendante ou principale

1. Független mondat vagy főmondat

Dans le type le plus fréquent de cette proposition, le sujet n’est pas exprimé, l’infinitif ayant la valeur d’un impératif qui ne s’adresse pas à quelqu’un en particulier. Exemple :

Az ilyen mondat leggyakoribb típusában az alany nincs kifejezve, és a főnévi igenév nem meghatározott személyhez intézett parancsot vagy tiltást fejez ki. Példa:

Agiter avant emploi !

Használat előtt felrázni!

2. Proposition subordonnée

2. Mellékmondat

a) Subordonnée complément d’objet direct

a) Tárgyi mellékmondat

• Avec l’infinitif sans préposition

• Elöljárószó nélküli főnévi igenévvel

Une telle subordonnée peut être régie par les verbes laisser ou faire :

Ilyen mellékmondatot a laisser vagy a faire ige rendelhet alá:

Je ne te laisse pas partir !

Nem engedlek elmenni!

Le directeur a fait venir l’ingénieur en chef.

Az igazgató behívatta a főmérnököt.

Un verbe de perception (écouter, entendre, regarder, voir, sentir, etc.) aussi peut régir une telle subordonnée :

Érzékszerv cselekvését kifejező ige (hallgatni, hallani, nézni, látni, érezni stb.) is alárendelhet ilyen mellékmondatot:

J’ai vu l’individu sortir de l’immeuble.

Láttam az egyént kijönni az épületből.

À noter que si le fait subordonné à un verbe de perception n’a pas son propre sujet, il s’exprime au gérondif : J’ai vu l’individu en sortant de l’immeuble.

Megjegyzendő, hogy, ha egy ilyen igének alárendelt cselekvésnek vagy történésnek nincs saját alanya, akkor a franciában a határozói igenév használatos: Láttam az egyént, amikor kijöttem az épületből.

• Avec l’infinitif précédé de la préposition de

• A de elöljárós főnévi igenévvel

Une telle subordonnée est souvent la transformation d’une phrase impérative au discours indirect :

Ilyen mellékmondat gyakran felszólító mondat átváltása közvetett beszédbe:

Voyage avec nous ! → Je te propose de voyager avec nous.

Utazz velünk! → Azt javasolom neked, hogy utazz velünk.

b) Subordonnée complément d’objet indirect

b) Képes helyhatározói mellékmondat

• Avec l’infinitif précédé de la préposition de:

• A de elöljárós főnévi igenévvel:

J’ai prié Georges de m’aider.

Megkértem Georges-ot, hogy ségítsen nekem.

• Avec l’infinitif précédé de la préposition à:

• Az à elöljárós főnévi igenévvel:

Je vous autorise à me représenter.

Feljogosítom Önt arra, hogy képviseljen.

 

Exercice 1
Exercice 2

Index


23/05/2012
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 8 autres membres