Le français avec André – Franciául Andrással

Le subjonctif présent

   
   
LE SUBJONCTIF PRÉSENT A KÖTŐMÓD JELEN IDŐ
   

Formation : le radical de la 3e personne du pluriel de l’indicatif présent + des terminaisons spécifiques. La forme du subjonctif est presque toujours précédée de la conjonction que. Exemple :

Alakítása: a kijelentő mód jelen idő többes szám 3. személyű alakjának a töve + jellegzetes ragok. A kötőmód alakja előtt majdnem mindig a que kötőszó áll. Példa:

Infinitif présent : attendre

Jelen idejű főnévi igenév: várni

Indicatif présent, 3e personne du pluriel : ils attendent

Kijelentő mód jelen idő többes szám 3. személy: várnak

Subjonctif présent :

Kötőmód jelen idő:

que j’attende
que tu attendes
qu’il/elle attende
que nous attendions
que vous attendiez
qu’ils/elles attendent

hogy várjak
hogy várj
hogy várjon
hogy várjunk
hogy várjatok
hogy várjanak

Les formes de subjonctif présent des verbes du premier groupe ne diffèrent de leurs formes d’indicatif présent qu’à la première et à la deuxième personnes du pluriel : nous parlons (indicatif présent) – que nous parlions (subjonctif présent), vous parlez (indicatif présent) – que vous parliez (subjonctif présent).

Az 1. igeragozási csoporthoz tartozó igék kötőmód jelen ideje csak többes szám 1. és 2. személyben különbözik a kijelentő mód jelen időtől: beszélünk (kijelentő mód jelen idő) – hogy beszéljünk (kötőmód jelen idő), beszéltek (kijelentő mód jelen idő) – hogy beszéljetek (kötőmód jelen idő).

Les verbes du deuxième groupe ont le suffixe -iss- avant les terminaisons, à toutes les personnes : que je choisisse, que tu choisisses, etc.

A 2. igeragozási csoporthoz tartozó igék esetében kötőmód jelen időben a rag előtt minden személyben az -iss- képző található: hogy válasszak, hogy válasszál stb.

Parmi les verbes du troisième groupes,

A 3. igeragozási csoporthoz tartozó igék között

• certains sont réguliers au subjonctif présent : que je parte, que tu partes, etc. ;

• egyesek szabályosak: hogy elmenjek, hogy elmenj stb.;

• d’autres ont deux radicaux : à la 1re et à la 2e personne du pluriel celui des mêmes personnes de l’indicatif présent (nous recevons → que nous recevions, vous recevez → que vous receviez), mais aux autres personnes, le radical de la 3e personne du pluriel de l’indicatif présent : ils reçoivent (indicatif présent) → que je reçoive (subjonctif présent) ;

• más igéknek két töve van: többes szám 1. és 2. személyben ugyanaz, mint a megfelelő kijelentő mód jelen időbelieké (kapunk → hogy kapjunk, kaptok → hogy kapjatok), de a többi személyben a kijelentő mód jelen idő többes szám 3. személyű alak töve van jelen: kapnak (kijelentő mód jelen idő) → hogy kapjak, hogy kapjál (kötőmód jelen idő) stb.;

• d’autres encore sont très irréguliers : aller, avoir, être, faire, falloir, pouvoir, savoir, valoir, vouloir.

• megint mások nagyon rendhagyóak: megy, van neki, létige, csinál, kell, bír, tud, értéke van, akar.

Pour le subjonctif présent des verbes du 3e groupe, consultez le tableau des verbes irréguliers.

A 3. igeragozási csoporthoz tartozó igék kötőmód jelen idejű alakját lásd a rendhagyó igék táblázatában.

Emploi

Használata

En général, le subjonctif est utilisé en tant que mode du verbe d’une subordonnée. Il est le plus souvent exigé par certains verbes de la proposition principale ou par certaines conjonctions qui introduisent la subordonnée. Des détails à ce propos sont présentés dans les articles traitant de divers types de subordonnées. Le subjonctif présent peut être rendu en hongrois par plusieurs formes verbales.

Általában a kötőmód mellékmondatok állítmányának az igemódja. A leggyakoribban használatát a főmondatbeli bizonyos igék vagy a mellékmondatot bevezető bizonyos kötőszók követelik meg. Részletek erről a különböző típusú mellékmondatokról szóló cikkekben találhatók. A magyarban a kötőmód jelen időt néhány igealakkal lehet visszaadni.

1. Le correspondant hongrois le plus proche du subjonctif présent français est l’impératif utilisé en proposition subordonnée :

1. A francia kötőmód jelen idő legközelebbi magyar megfelelője a mellékmondatban használt felszólító mód:

Je veux que tu viennes avec moi..

Azt akarom, hogy velem jöjj.

Comme l’impératif français n’a pas de forme de 3e personne, l’ordre ou l’interdiction à l’adresse de celle-ci sont réalisés par le subjonctif présent :

Mivel a francia felszólító módnak nincs 3. személyű alakja, az ennek intézett parancsot vagy tiltást a kötőmód jelen idővel valósítják meg:

Que tout le monde soit présent à cinq heures !

Mindenki legyen jelen öt órakor!

2. Parfois le subjonctif présent se traduit par l’indicatif présent ou futur hongrois :

2. Olykor a kötőmód jelen időt a magyar kijelentő mód jelen idővel vagy jövő idővel fordítjuk le:

J’ai peur que Pierre ne m’attende pas.

Attól félek, hogy Pierre nem vár meg / fog megvárni.

3. D’autres fois le subjonctif présent se traduit par le conditionnel présent hongrois :

3. Máskor a kötőmód jelen időt a magyar feltételes mód jelen idővel adjuk vissza:

Je ne pense pas que ce soit assez.

Nem hiszem, hogy ez elég lenne.

4. Le subjonctif présent peut aussi correspondre à l’infinitif hongrois muni d’une désinence personnelle :

4. A kötőmód jelen idő a magyar személyragos főnévi igenévnek is megfelelhet:

Il faut que je parte.

El kell mennem.

 

Exercice 1
Exercice 2
Exercice 3

Index


24/05/2012
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 8 autres membres